Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Logo:Logotip png
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Tumov drevored 6

5220 Tolmin

Telefon tajništvo: 05 38 11 526

Faks tajništvo: 05 38 83 213

E-pošta tajništvo: knjiznica@kcktolmin.si

http://www.kcktolmin.si/

Matična številka: 5052980

Davčna številka: 94679479

Šifra dejavnosti: 91.011

TRR: 01328-6030374586

Odgovorna oseba: Direktorica

Jožica Štendler, univ. dipl. komp.

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2007
Datum zadnje spremembe: 12. 7. 2017
Katalog je dostopen: – v elektronski obliki na spletni strani knjižnice: http://www.kcktolmin.si/

– v tiskani obliki je dostopen na upravi knjižnice od ponedeljka do petka od 7.00 – 15.00

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

– informacijsko opismenjevanje,

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo

– dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.

Kot splošna knjižnica:

– sodelujemo v vseživljenjskem izobraževanju,

– zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo domoznansko gradivo,

– zagotavljamo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

– organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

– organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

– organiziramo kulturne prireditve.

Seznam organizacijskih enot: Knjižnica Tolmin

Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Telefon izposoja: 05 38 11 538

E-pošta: tolmin@kcktolmin.si

Vodja: Peter Pavletič

Knjižnica Kobarid

Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid

Telefon: 05 38 90 191

E-pošta: kobarid@kcktolmin.si

Vodja: Urška Maligoj Matelič

Knjižnica Bovec

Ledina 6, 5230 Bovec

Telefon: 05 38 86 030

E-pošta: bovec@kcktolmin.si

Vodja: Jerneja Berginc

Potujoča knjižnica

Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Telefon: 041 774 630

E-pošta: potujoca@kcktolmin.si

Vodja: Maja Jermol

Organigram organa: Svet knjižnice:

– predstavniki občin ustanoviteljic:

Ciril Testen (Občina Tolmin), Damjana Uršič (Občina Kobarid) in Iris Stres (Občina Bovec)

– predstavniki uporabnikov:

Jernej Uršič (predsednik sveta), Marko Leban (oba predstavnika uporabnikov Občine Tolmin) in Zoran Kašca (uporabnikov Občine Bovec)

– predstavniki zaposlenih:

Ksenija Krivec Komac (podpredsednica), Martina Golob, Alenka Mahajnc

2.b Kontaktni podatki pristojne osebe za posredovanje infomacij

Pristojna oseba: direktorica Jožica Štendler, univ. dipl. komp.

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Telefon: 05 38 11 526

E-pošta: jozica.stendler@kcktolmin.si

2.c Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Državni predpisi Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/,

Zakon o zavodih /ZZ/,

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/,

Zakon o javnih financah /ZJF/,

Zakon o sistemu plač v javnem sekt,orju /ZSPJS/,

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/,

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD,/

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/,

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe,

Pravilnik o razvidu knjižnic,

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev,

Standardi za splošne knjižnice .

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: http://zakonodaja.gov.si

Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (Uradno glasilo št. 2, 1999)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Predpisi EU Evropski register predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

Letni nakup knjižničnega gradiva (2019, 201820172016, 2015 , 2014)

Seznam gradiva, kupljen s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2018.

Dokument nabavne politike knjižnice (2016-2020, 2014-2015)

Letno poročilo (2017, 2016, 2015, 20142013)

Poročilo o delu (20152014 , 2013)

Program dela (2018, 2017, 20162015, 2014)

Kadrovski načrt (201620152014)

Poročilo o realizaciji kadrovskega načrta (20152014)

Strateški načrt (2015 – 2020)

Poročilo o Raziskavi med člani, uporabniki in neuporabniki Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih vodi organ, oziroma jih zagotavlja svojim uporabnikom

Knjižnica opravlja javne storitve, naštete v :

– 2. in 16. členu  Zakona o knjižničarstvu

– Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic

– Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

– Uredbi o posredovanju in ponovnih uporabi informacij javnega značaja.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Zbirka osebnih podatkov članov Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Zbirka osebnih podatkov za obveščanje in informiranje o prireditvah in dejavnostih knjižnice

Zbirka podatkov o izrabi delovnega časa

Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin

Zbirka podatkov o stroških dela

Zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih

Zbirka podatkov o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

Zbirka podatkov o usposabljanju delavcev za varstvo pred požari

Zbirka podatkov o izvajalcih del po delovršnih pogodbah

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh knjižnice: http://www.kcktolmin.si/. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word formate. Dostop do informacij v tiskani obliki je možen na upravi knjižnice od ponedeljka do petka od 7.30 – 15.00. Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Način dostopa, stroške posredovanja in ponovne uporabe informacij podrobneje urejata:

– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 28/2006, 23/2014, 50/2014, 102/2015)

– Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)

Za dostop do informacij ali za ponovno uporabo javnih informacij je potrebno oddati pisno zahtevo na obrazcu  Z-ZDIJZ (https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/) na e-naslov knjiznica@kcktolmin.si.

Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo. Za ponovno uporabo zaračunavamo mejne stroške in ceno za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

4. Stroškovnik

Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, zaračunavamo mejne stroške in ceno ponovne uporabe v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Ni bilo zahtev.