Skoči na glavno vsebino Katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja – Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Logotip:Logotip png
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin

Tumov drevored 6

5220 Tolmin

Telefon tajništvo: 05 38 11 526

E-pošta tajništvo: knjiznica@kcktolmin.si

https://www.kcktolmin.si/

Matična številka: 5052980

Davčna številka: 94679479

Šifra dejavnosti: 91.011

TRR: 01328-6030374586

Odgovorna oseba: Direktorica

Jerneja Berginc, univ. dipl. bibl.

Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2007
Datum zadnje spremembe: 28. 2. 2024
Katalog je dostopen: – v elektronski obliki na spletni strani knjižnice: https://www.kcktolmin.si/

– v tiskani obliki je dostopen na upravi knjižnice od ponedeljka do petka od 7.00 – 15.00

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema:

– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

– informacijsko opismenjevanje,

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo

– dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.

Kot splošna knjižnica:

– sodelujemo v vseživljenjskem izobraževanju,

– zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo domoznansko gradivo,

– zagotavljamo dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

– organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

– organiziramo posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,

– organiziramo kulturne prireditve.

Seznam organizacijskih enot: Knjižnica Tolmin

Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Telefon izposoja: 05 38 11 538

E-pošta: tolmin@kcktolmin.si

Vodja: Peter Pavletič

Knjižnica Kobarid

Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid

Telefon: 05 38 90 191

E-pošta: kobarid@kcktolmin.si

Vodja: Urška Maligoj Matelič

Knjižnica Bovec

Ledina 6, 5230 Bovec

Telefon: 05 38 86 030

E-pošta: bovec@kcktolmin.si

Vodja: Danjela Marcola

Potujoča knjižnica

Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Telefon: 041 774 630

E-pošta: potujoca@kcktolmin.si

Vodja: Maja Jermol

Organigram organa: Svet knjižnice:

– predstavniki občin ustanoviteljic:

Marica Klinkon (Občina Tolmin), Darjo Volarič (Občina Kobarid) in Marija Zorč (Občina Bovec)

– predstavniki uporabnikov:

mag. Janja Barić (predsednica sveta) in Vlado Trost (predstavnika uporabnikov Občine Tolmin) ter Erika Tuta (predstavnica uporabnikov Občine Kobarid)

– predstavniki zaposlenih:

Peter Pavletič (podpredsednik), Marijana Vajngerl, Alenka Mahajnc

2.b Kontaktni podatki pristojne osebe za posredovanje infomacij

Pristojna oseba: Direktorica Jerneja Berginc, univ. dipl. bibl.

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin

Telefon: 05 38 11 526

E-pošta: jerneja.berginc@kcktolmin.si

2.c Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Državni predpisi Zakon o knjižničarstvu /ZKnj-1/,

Zakon o zavodih /ZZ/,

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/,

Zakon o javnih financah /ZJF/,

Zakon o sistemu plač v javnem sekt,orju /ZSPJS/,

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,

Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/,

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD,/

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/,

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic,

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe,

Pravilnik o razvidu knjižnic,

Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev,

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice.

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: http://zakonodaja.gov.si

Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (Uradni list RS št. 38/22)
Predpisi EU Evropski register predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja

Letni nakup knjižničnega gradiva (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 201820172016, 2015 , 2014)

Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2023 (Monografije, Zvočne knjige, E-knjige)

Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo v letu 2024 (Monografije, Zvočne knjige, E-knjige)

Dokument o upravljanju knjižnične zbirke (2021-2025)

Letno poročilo (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 20142013)

Program dela (2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 20162015, 2014)

Strateški načrt (2021-2025)

2.f Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih vodi organ, oziroma jih zagotavlja svojim uporabnikom

Knjižnica opravlja javne storitve, naštete v :

– 2. in 16. členu  Zakona o knjižničarstvu

– Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic

– Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja

– Uredbi o posredovanju in ponovnih uporabi informacij javnega značaja.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Zbirka osebnih podatkov članov Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin

Zbirka osebnih podatkov za obveščanje in informiranje o prireditvah in dejavnostih knjižnice

Zbirka podatkov o izrabi delovnega časa

Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin

Zbirka podatkov o stroških dela

Zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih

Zbirka podatkov o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

Zbirka podatkov o usposabljanju delavcev za varstvo pred požari

Zbirka podatkov o izvajalcih del po delovršnih pogodbah

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Javno dostopni knjižnični katalog COBISS+

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh knjižnice: https://www.kcktolmin.si/. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word formate. Dostop do informacij v tiskani obliki je možen na upravi knjižnice od ponedeljka do petka od 7.30 – 15.00. Dostop do informacij javnega značaja za osebe s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.

Način dostopa, stroške posredovanja in ponovne uporabe informacij podrobneje urejata:

– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003, 61/2005, 28/2006, 23/2014, 50/2014, 102/2015)

– Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)

Za dostop do informacij ali za ponovno uporabo javnih informacij je potrebno oddati pisno zahtevo na obrazcu  Z-ZDIJZ (https://www.ip-rs.si/obrazci/informacije-javnega-znacaja/) na e-naslov knjiznica@kcktolmin.si.

Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo. Za ponovno uporabo zaračunavamo mejne stroške in ceno za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

4. Stroškovnik

Stroške za dostop do informacij javnega značaja zaračunavamo po enotnem stroškovniku materialnih stroškov v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Stroškovnik za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Za ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagamo, zaračunavamo mejne stroške in ceno ponovne uporabe v skladu z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Ni bilo zahtev.

 

DOSTOPNOST